ویژگی های محصول

Wire Combination Scope:Min:0.75✖3mm2

Wire Combination Scope:Max:1.5✖3mm2

Color:Blue

Insulation:PVC

توضیحات محصول