ویژگی های محصول

Wire Combination Scope:Min:0.75✖3mm2

Wire Combination Scope:Max:1.5✖3mm2+1✖1mm2

Color:Orange

Insulation:PVC

توضیحات محصول
×

پشتیبانی آنلاین

× پشتیبانی آنلاین