ویژگی های محصول

Wire Combination Scope:Min:0.25✖1mm2+0.75✖1mm2

Wire Combination Scope:Max:2.5✖4mm2+0.75✖1mm2

Color:Yellow

Insulation:PVC

توضیحات محصول