کلید میناتوری (MCB) چیست؟

کلید میناتوری (MCB) چیست؟

2,4,6,10,16,25,32 آمپر با سطح حفاظت  IP20 عرضه گردیده است. این کلیدها طبق استانداردIEC 60068-2-30 و در شرایط محیطی گرم و سرد با محدوده دمایی 25-تا40 درجه سانتی گراد با حداکثر رطوبت 95% می تواند کارکند. طول عمر این کلید ها بطور متوسط 20000 بار عملکرد